ARBEIDSPLASSFOR FREMTIDEN


– En maktbalanse i endring

Norske bedrifter er villige til å strekke seg langt for å få tak i – og beholde de største talentene. Men er de villige til å ofre både kultur og arbeidsmiljø for den enkeltes behov for frihet og fleksibilitet? Gjør ansiennitet og erfaring at seniorene stiller flest krav på arbeidsplassen, eller er det de unge talentene som forventer mest?
 • Dette er noen av problemstillinger vi belyser når vi forsøker å kartlegge om maktbalansen i norsk arbeidsliv er i endring. I rapporten dykker vi ned i flere aspekter ved dagens arbeidsmarked: generasjonsforskjeller, balansen mellom jobb og privatliv, fenomenet firedagersuke og kontorets betydning for å bygge kultur, fellesskap og arbeidsmiljø.

  I en tid preget av raske teknologiske fremskritt og skiftende sosiale dynamikker, er det viktig å forstå hvordan arbeidslivet hele tiden er i endring.

  Gjennom grundige analyser, undersøkelser og innsikter fra både arbeidstakere og arbeidsgivere, ser vi nærmere på de komplekse utfordringene og mulighetene som disse endringene fører med seg. Vi inviterer deg til å utforske denne rapporten, og vi håper den vil bidra til en dypere forståelse av kreftene som påvirker arbeidsplassen i dag og i fremtiden.

  Med vennlig hilsen,
  Mathias Willumsen, Country Manager hos Epicenter Oslo og Maria Hope, Leder Fremtidens Arbeidsplass hos Entra

Om rapporten

Gjennom undersøkelser og innsikt fra både arbeidstakere og arbeidsgivere, utforsker vi hvilke faktorer som former arbeidsplassen og hvilke utfordringer og muligheter de bringer med seg. Hvordan preger endringene arbeidshverdagen? Og hvilke konsekvenser har de for både individuelle og organisatoriske behov?

Den kvantitative undersøkelsen er gjennomført blant 1000 kontoransatte i Oslo-regionen av Opinion og Norstat på vegne av Epicenter og Entra. Opinion har også gjennomført fem samtaler med bedriftsledere og ansatte i noen av Norges mest spennende virksomheter.

Metode
 • Innsamling av data til denne rapporten ble utført i to deler: en kvantitativ og en kvalitativ del. De kvantitative dataene ble hentet inn ved hjelp av nettskjema og utført av Norstat på vegne av Opinion. De kvalitative dataene ble innhentet i dybdeintervjuer gjennomført av Opinion.

Antall respondenter
 • I den kvantitative datainnsamlingen hentet vi inn svar fra 1000 respondenter. Den kvalitative datainnsamlingen bestod av 5 dybdeintervjuer på 30-45 minutter.

Innsamlingsperiode
 • De kvantitative dataene ble innhentet i perioden 11.mars – 24. mars 2024.

  De kvalitative dataene ble innhentet i perioden 17. april – 30. april 2024.

Målgrupper
 • Den kvantitative undersøkelsen rettet seg mot kontorarbeidere i alderen 25-65 år i Oslo området.

  Fordeling av respondenter:

  • 51% menn og 49% kvinner
  • 36% offentlig og 64% privat sektor
  • 16% 25-29 år
  • 32% 30-39 år
  • 23% 40-49 år
  • 29% 50-65 år

  Den kvalitative undersøkelsen rettet seg mot ledere med interesse for kontorets utforming og innovasjon i organisasjoner i offentlig og privat sektor. Med i rapporten har vi innsikt fra intervjuer med Posten, Ignite, DNB, Propely og Amedia.

Om Epicenter & Entra

 • Med en visjon om å fasilitere et økosystem hvor startups, scale ups og etablerte selskaper kan drive raskere innovasjon gjennom å jobbe sammen med og ved siden av likesinnede gründere og selskaper, åpnet Epicenter Oslo dørene i 2018 – midt på Tullin i Oslo.

  Entra er et av Norges ledende selskaper innen forvaltning og utvikling av attraktive kontoreiendommer. Hver dag tilbringer ca. 70.000 mennesker sin arbeidsdag i et Entra-bygg. Sammen med kundene utvikler Entra arbeidsplasskonsepter og utformer kontor som møter behovene i dag, og i fremtiden. Siden 2021 har Entras portefølje også inkludert Epicenter. 

Intervjuobjektene

Bli bedre kjent med personene som er intervjuet i forbindelse med undersøkelsen.

 • Kenneth Bull

  Har mange års erfaring som leder i DNB innenfor produkt-, IT- og eiendomsutvikling. De siste årene har jeg hatt ansvar for å drive innovasjons og digitalisering innenfor arbeidsplassutvikling i DNB. Det inkluderer en hårfin balanse mellom å utforske ny teknologi, som kan bidra til å optimalisere arealene, samtidig som vi må gjøre arbeidsplassen attraktiv for brukerne. God forståelse av den hybride arbeidshverdagen er vesentlig for å lykkes.

  Thomas Vikanes

  Thomas Vikanes er direktør for kultur og nye arbeidsformer i Posten Bring. I selskapet er de omkring 13 000 ansatte, men av disse er rundt 70 prosent driftsansatte som ikke jobber på et typisk kontor. På Posthuset i Oslo jobber rundt 1000 ansatte, fordelt på fire etasjer. Kontorene ble gjort om rett i forkant av pandemien, som gjør at ikke alt er like egnet for måten man jobber nå i etterkant.

  Ida Tandberg

  Ida Tandberg er Marketing Manager i Propely. Scaleupen som ble etablert i 2019, har utviklet en kommunikasjonsplattform for forvaltning, drift og vedlikehold i eiendomsbransjen. I dag er de 18 ansatte som holder til i et innovativt arbeidsmiljø med andre kreative selskaper på Epicenter Oslo.

  Assel Limpin

  Assel Limpin er Head of People and Culture hos det norske tech-selskapet Ignite. Hun har mer enn ti års erfaring innen talentanskaffelse, talentledelse og HR i oppstartsbedrifter og større selskaper. 

  Petter Høiseth

  Petter Høiseth er utdannet jurist og har bakgrunn fra både advokatvirksomhet, domstolen og akademia. Han har innehatt flere ulike lederstillinger i finansbransjen og jobber i dag som stabssjef i Amedia.

Hjemmekontorets utfordringer

En fleksibel arbeidshverdag er helt avgjørende for mange arbeidstakere, likevel tvinges mange av dem tilbake på kontoret. Risikoen er dermed stor for at talentene vil se seg om etter andre og mer fleksible jobbmuligheter.
 • Etter pandemien har hjemmekontoret blitt et etablert fenomen på mange norske arbeidsplasser. Flere enn 6 av 10 sier at de sitter på hjemmekontor minst en dag i løpet av en vanlig arbeidsuke.

  Det er knyttet flere utfordringer til det å sitte hjemme. Mer enn 4 av 10 sier at det gjør at de føler seg mindre tilknyttet arbeidsplassen og kollegaene, mens over 1 av 3 sier at det å jobbe hjemmefra gjør det vanskeligere å samarbeide på tvers av team.

  – For mange arbeidsgivere har løsningen på dette vært å innføre obligatorisk kontortid. Nær halvparten sier at arbeidsgiverne har innført helt eller delvis obligatorisk kontortid i løpet av det siste året. Hovedargumentasjonen arbeidsgiver bruker er at de ønsker å bygge kultur og arbeidsmiljø, og ha mer kontroll og oversikt over de ansatte, sier Mathias Willumsen, Country manager i Epicenter Oslo.

  Ville vurdert å si opp

  Hvis man vil beholde de beste hodene, er det ikke sikkert at det å tvinge de ansatte tilbake på kontoret er den beste løsningen på sikt. Over 50 prosent av arbeidstakerne sier at de ville vurdert å si opp dersom fleksibiliteten ble tatt fra dem, og de ikke selv fikk velge arbeidssted.

  Hårfin balansegang

  Argumentene for hjemmekontor er ifølge undersøkelsen i stor grad individualistisk orientert. Det handler i stor grad om å forenkle liv og tilfredsstille egne behov.

  Kortere reisevei, mulighet til å styre over egen hverdag og enklere hverdagslogistikk er ifølge undersøkelsen de viktigste grunnene til at arbeidstakerne ønsker å jobbe hjemmefra.

  – Det å finne den riktige balansen mellom bruk av hjemmekontor og kontoret blir svært viktig for virksomhetene i tiden fremover. Hjemmekontoret har helt klart sine fordeler, med økt motivasjon og en enklere hverdag. Samtidig må medarbeidere være bevisst på at de er en del av et fellesskap hvor alle har et ansvar for å bidra. Kunnskapsdeling, samarbeid, tilhørighet og kultur fungerer best når kolleger møtes fysisk, sier Maria Hope, som er leder for fremtidens arbeidsplass i Entra.

  Blandede signaler

  Det kan også tyde på at det er utfordrende for arbeidstakerne å se seg selv inn i det store bildet.

  Majoriteten av de ansatte jobber jevnlig hjemmefra og sier at de ønsker fleksibilitet. Parallelt sier nesten 7 av 10 at det er kjedelig på kontoret når kollegene jobber hjemmefra, mens 30 prosent sier at de ønsker at arbeidsgiver oppfordrer kolleger til å komme inn på kontoret flere dager i uken. Det tyder på at de har andre krav til kollegene enn de har til seg selv.

  67%
  Det blir kjedeligere på kontoret dersom flere av mine kollegaer jobber hjemmefra
  53%
  Jeg ville vurdert å bytte arbeidsplass dersom arbeidsplassen min nå ville tilby mindre fleksibilitet i arbeidstid og sted enn dagens løsning
  32%
  Jeg skulle ønske at min virksomhet oppfordret flere ansatte til å komme inn på kontoret flere dager i uken

  – Hvis funnene i undersøkelsen gjenspeiler signalene medarbeiderne sender sine arbeidsgivere, er det svært forståelig at det er utfordrende for ledere å finne riktig balansegang mellom individuelle og organisatoriske behov, sier Hope i Entra.

  De fleste vil på kontoret

  Kenneth Bull, som er Head of Workspace Innovation & Digitalization i DNB, forteller at selskapet forsøker å tilrettelegge for en fleksibel arbeidshverdag.

  – Så lenge de ansatte gjør jobben sin, så er vi ikke så opptatt av hvor de sitter. Mitt inntrykk er at de aller fleste ønsker å ha en tilknytning til kontoret. Retningslinjen er at de ansatte skal sitte på kontoret tre dager i uka, og så kan de velge selv hvor de jobber fra de to andre dagene. Det gjør at de ansatte kan styre hverdagen mer selv, sier Bull.

  Ingen løsning som passer alle

  Amedia flyttet nylig inn i nytt hovedkontor i Tollgaarden ved Oslo S. Petter Høiseth er stabssjef i Amedia, og han forteller at interne forskjeller legger føringer for hjemmekontor-politikken i selskapet.

  – Kontoret er viktig for å bygge kultur og samspill på tvers av organisasjonen. Ledelsen har lagt noen føringer for arbeidssted, hvor det også er rom for fleksibilitet og mulighet for hjemmekontor. I vår organisasjon har vi alt fra utviklere til journalister og selgere. Det er stor variasjon i arbeidsstilene: For en avisredaktør kan det for eksempel være viktig å skape et miljø i redaksjonen og rundt desken, og da er det avgjørende at man er på kontoret, sier Høiseth.

  Et stort potensial

  I lys av de ansattes behov for frihet og fleksibilitet, og ledernes ønske om å bygge fellesskap, kultur og et godt arbeidsmiljø, peker Maria Hope i Entra på viktigheten av å ha en solid arbeidsplass-strategi.

  – Vi møter mange mellomledere som har fått som oppgave å styre bruken av hjemmekontoret for eget team. Flere etterlyser også føringer fra toppledelsen og synes det er krevende å stille krav til oppmøte i frykt for at medarbeiderne blir misfornøyde. Et mulig sted å starte er å lage en arbeidsplasstrategi som svarer ut hvorfor fysisk tilstedeværelse på kontoret er viktig for virksomheten. Mer enn 1 av 4 ansatte synes nemlig ikke virksomheten er god på å synliggjøre verdien av å være fysisk på kontoret – så her ligger det definitivt et stort mulighetsrom, sier Hope.

  Hvor enig er du i følgende påstand: «Virksomheten er gode på å synliggjøre verdien av å være fysisk til stede på kontoret»

  5 Svært enig10%
  427%
  330%
  217%
  1 Svært uenig9%
  Vet ikke7%
  Strategisk satsing på fellesskapet

  En aktør som jobber strategisk med dette er Posten Bring. Målet er å øke forståelsen for kontorets betydning for fellesskapet, kultur og arbeidsmiljø blant de ansatte.

  – Konsernledergruppen har definert mål for hva kontoret skal være. Vi gjennomfører i disse dager en oppgradering og tilpasning av hovedkontoret. Det har vært en omfattende prosess med brukerinvolvering for å forstå medarbeidernes ønsker og behov i den nye arbeidshverdagen. Riktig og god utforming av kontoret vil bidra til å nå et av målene som er å være den mest attraktive arbeidsplassen, sier Thomas Vikanes som er direktør for kultur og nye arbeidsmåter i Posten Bring.

Derfor forsvinner talentene

Det kan være en vanskelig øvelse å holde på talentene hvis man ser på grunnene til at de forsvinner.
 • Av de som har byttet jobb det siste året sier hele 1 av 3 at misnøye med ledelsen og kulturen var en viktig årsak.

   – Å ha en ledelse som forstår de ansattes behov er viktig for å skape fremdrift i et selskap. Til syvende og sist er det de ansatte som er den viktigste nøkkelen til selskapets vekst og suksess. Det er de som har kundekontakt og forstår deres behov, og dermed bidrar til å skape kundetilfredshet og -lojalitet. Derfor er det viktig at ledelsen og ansatte spiller på lag, ellers risikerer vi at de beste hodene forsvinner, sier Ida Tandberg, markedsansvarlig i Propely.

  Ønsker å bygge noe

  Tandberg støtter også undersøkelsens funn som viser at talenter i større grad ønsker en ny jobb som reflekterer deres egne verdier og lidenskaper. 1 av 5 oppgir dette som en viktig årsak til hvorfor de har byttet jobb det siste året, mot nærmere 1 av 8 for tre år siden.

  Flertallet av de som har startet hos oss, ønsker å være med på å bygge et selskap de tror på. De ser at teknologien gir verdi til kundene, og de har muligheten til å påvirke et produkt som kan vokse seg stort, forteller Tandberg.

  Også Thomas Vikanes i Posten Bring kjenner seg igjen i dette.

  – Posten Bring har en viktig samfunnsrolle i Norge. Vi merker at de ansatte i større grad blir drevet av å bruke kompetansen sin til å gjøre en forskjell. Det krever et stort handlingsrom og at de får tillit fra nærmeste leder. For å sørge for at lederne er best mulig rustet til å gi dette, gjennomfører vi egne lederprogrammer. Her får lederne verktøy som sikrer at de driver smart og kontinuerlig utvikling av de ansatte, sier Vikanes. 

  En aktiv kultur holder lengre på talentene

  Det er en betydelig andel av de ansatte som ser for seg å bli hos nåværende arbeidsgiver over lengre tid, som også er fornøyd med arbeidskultur, miljø og sosiale aspekter ved arbeidsgiver.

  Hele 46 prosent av de som planlegger å bli hos dagens arbeidsgiver i mer enn tre år opplever at arbeidsgiver arrangerer mange sosiale aktiviteter.

  Til sammenligning sier 41 prosent av de som planlegger å slutte hos nåværende arbeidsgiver innen de neste 12 måneder, at dagens arbeidsgiver sjeldent eller aldri arrangerer sosiale aktiviteter.

  Fredagspilsen funker

   Sosiale aktiviteter og møteplasser er kjempeviktig for å bygge en felles kultur og et godt arbeidsmiljø. Hos oss skapes samhold gjennom de uformelle samtalene under lunsjen, felles trening, sosiale arrangementer, eller bare til en fredagspils, sier Tandberg i oppstartsselskapet Propely.

  Hun er ikke alene om å mene at selskapet får mye igjen for å investere i å møtes også utenom arbeidsoppgavene.

  For oss er det viktig at de ansatte trives både på og utenfor jobben. Når vi legger opp til mange sosiale aktiviteter, ser vi også at de ansatte tar initiativ til egne aktiviteter som å trene sammen, lage løpegrupper eller ha afterworks, sier Assel Limpin, Head of People & Culture i vekstselskapet Ignite Procurement.

  Hos Posten Bring ser de tegn på at fleksibilitet tiltrekker talenter, men at det er kulturen som får dem til å bli:

  – Det at vi gir våre ansatte mye fleksibilitet og tillit tror jeg bidrar til at vi blir oppfattet som en attraktiv arbeidsgiver som mange ønsker å jobbe for. Den gode bedriftskulturen på kontoret og i hele organisasjonen er selvfølgelig også viktig for at mange velger å bli værende hos oss, sier Vikanes i Posten Bring. 

  Balanse mellom jobb og fritid er viktigere for arbeidssøkere

  “Worklife balance” har kommet for å bli. Mer enn 1 av 4 arbeidstakere som har byttet jobb det siste året oppgir balansen mellom jobb og fritid som en viktig årsak. Til sammenligning var det kun 1 av 8 blant de som byttet jobb for mer enn tre år siden som oppga det samme som en viktig årsak.

  Posten Bring er svært bevisste på dette:
  Vi er opptatt av at de ansatte skal ha det bra og at jobben er kompatibel med privatlivet. Vi ønsker å gi de ansatte både handlingsrom og fleksibilitet for å verne om dette, sier Vikanes i Posten Bring.

  Også i vekstselskapet Ignite ser de at balanse mellom jobb og fritid er viktig for de ansatte:

  For oss er det viktig at de ansatte har tid til å ta vare på livet utenfor jobben, og at lederne oppfordrer til dette. Vi er i en vekstfase og vet at det kan bli lange dager. Da er det viktig at vi legger opp til at de ansatte kan koble av og senke skuldrene, sier Limpin.

  Fin linje mellom fleksibilitet og oppsigelse

  Undersøkelsen viser altså at de ansatte søker seg vekk i jakten på mer fleksibilitet, bedre balanse mellom jobb og fritid, og med et ønske om tydelige rammer, sosiale aktiviteter og et godt miljø på arbeidsplassen.

  – Det kan være en vanskelig øvelse å forstå hvilken linje man skal legge seg på for å skape denne balansen og beholde talentene. Det én arbeidstaker kan oppleve som fleksibilitet, kan en annen oppleve som utydelig ledelse. Det en arbeidstaker kan oppleve som kulturbyggende og sosialt, kan en annen oppleve som ubalansert bruk av privatliv, sier Mathias Willumsen i Epicenter.

  For å unngå at talentene forsvinner kreves god ledelse og tydelig kommunikasjon, samt innsiktsbaserte avgjørelser for å tilpasse nettopp hva fleksibilitet, sosiale aktiviteter og godt arbeidsmiljø skal være i din organisasjon.

  Å gjøre veloverveide valg for hva fleksibilitet skal være i din virksomhet krever innsiktsarbeid, både i hva slags arbeidsoppgaver dine ansatte skal løse hver dag, samtidig som du trenger innsikt fra hva de ansatte har av ønsker og behov. Når du først har tatt et valg, må du både kommunisere selve valget, men også hvorfor. Klarer du det, vil du holde lengre på dine talenter, sier Willumsen.

En generasjon av unge og kravstore?

Fersk kunnskap trumfer erfaring, skal vi tro de yngste arbeidstakerne.
 • Over 7 av 10 i alderen 25-29 år oppfatter seg selv som attraktive arbeidstakere, mens bare 4 av 10 av de over 50 år sier det samme.

  Står på kravene

  Det er også de yngste arbeidstakerne som stiller størst krav til arbeidsgiveren. 6 av 10 i alderen 25-29 år sier at de stiller tydelige krav til sin leder. Stabssjef i Amedia, Petter Høiseth, har lagt merke til at dette.

  – Jeg opplever at noen holdninger har endret seg fra da jeg startet i arbeidslivet for 20 år siden. Jeg registrerer en generasjon som har forventninger uten å ha levert noe som helst. Noen ledere synes nok det er utfordrende, men jeg mener det er viktig å gjøre dem bevisst på at de må levere før de kan begynne å stille krav, sier Høiseth.

  Den glemte gruppen

  Blant de under 34 år svarer 7 av 10 at de opplever et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Videre svarer de over snittet i undersøkelsen på hvor opptatt arbeidsgiveren er av deres fysiske og psykiske helse. De svarer også høyere enn snittet på hvordan virksomheten prioriterer kompetanseheving, og at virksomheten har en kultur for å akseptere å gjøre feil.

  Denne positive holdningen til arbeidsplassen og arbeidsgiver finner vi ikke igjen i aldersgruppen mellom 35-45 år. I undersøkelsen ser vi en mer negativ utvikling på deres vurderinger av arbeidsmiljø, tilrettelegging og arbeidsgiver sammenlignet med både de som er yngre og de eldre.

  – Jeg vil anta at mange av de mellom 35-45 år kjenner på tidsklemma og er i en fase i livet hvor kompetansebygging, kultur og sosiale aktiviteter noen ganger må vike til fordel for en bedre balanse mellom jobb og fritid. Det kan nok oppleves ekstra krevende å skulle levere godt på jobb, samtidig som man skal være tilstede for barn og familie i denne perioden av livet, sier Mathias Willumsen i Epicenter.

  Dette kan være med på å forklare hvorfor de mellom 35-45 år vurderer sine arbeidsgivere lavere på spørsmålene knyttet til fysisk og psykisk helse, arbeidsmiljø og sosiale aktiviteter. I denne gruppen oppgir 1 av 4 at deres arbeidsgiver er svært lite opptatt av fysisk og psykisk helse. Denne aldersgruppen opplever heller ikke i like stor grad, sammenlignet med både de yngre og de eldre, at de får tilrettelagt med gode ressurser hverken på kontoret eller hjemmekontoret. 

  Lederutvikling blir viktigere

  Maria Hope, som er leder for fremtidens arbeidsplass i Entra, peker på lederne som ansvarlige for å ta tak i mange av problemstillingene.

  – Under halvparten sier at arbeidsplassen prioriterer kompetanseutvikling og psykisk helse. Når vi vet at disse faktorene er avgjørende for å trives på jobb – og at det parallelt kommer en generasjon unge arbeidstakere som stiller tydelige krav til arbeidsplassen – vil det bli bare viktigere og viktigere å få på plass gode ledelsesutviklingsprogrammer og gi lederne verktøy som sørger for at de kan ivareta de ansatte på best mulig måte, sier Hope.

Firedagersuka trumfer fleksibilitet

Er firedagersuka bare en hype, eller representerer det fremtiden i norsk arbeidsliv?
 • Firedagersuka har blitt et hett tema på flere arbeidsplasser. Et av selskapene som gir de ansatte en ekstra fridag i uka er Akuna.

  Og det er tydelig at det frister flere. Særlig de unge arbeidstakerne. Over 7 av 10 mellom 25-29 år sier at de er villige til å ofre fleksibilitet og hjemmekontor, mot pliktig oppmøte på kontoret fire dager i uken og en ekstra fridag hver uke.

  Dersom du kunne velge mellom alternativ 1 og 2, hvilken ville du foretrukket?

  Jobbe 4 dager i uken med fortsatt 100 % lønn, men med fast oppmøte på kontoret hver dag i kjernetiden 09.00 - 16.00
  Jobbe 5 dager i uken med mulighet for hjemmekontor når du ønsker.

  25-29 år

  72%
  25%

  30-39 år

  61%
  34%

  40-49 år

  55%
  39%

  50-65 år

  42%
  52%
  Vanskelig i praksis

  Markedsansvarlig i Propely, Ida Tandberg, tror det vil være vanskelig for enkelte selskaper og bransjer å innføre praksisen – men at vi definitivt vil se flere som åpner opp for muligheten til en firedagers arbeidsuke.

   Om noen år vil nok firedagersuka være mer vanlig. Likevel kan det bli utfordrende for en ansatt å ha fast oppmøte fire dager i uka mot en ekstra fridag, og dermed gi fra seg fleksibiliteten de ellers kunne hatt med muligheten til hjemmekontor. For oss er det vanskelig, ettersom vi leverer en tjeneste hvor våre kunder forventer at vi er tilgjengelige fem dager i uka, sier Tandberg.

  Assel Limpin i Ignite er også tydelig på at selskapet ikke vil innføre firedagersuke med det første.

  – Det er veldig spennende med innovasjon på den fronten i et HR-perspektiv. For noen selskap og yrkesgrupper kan det helt sikkert fungere. Vi er en start up i kraftig vekst, og vi har ikke tid til å prioritere den diskusjonen nå. Vi ser også at mange av våre ansatte trives med å være på kontoret – både for arbeidsoppgavene og for det sosiale. Men det kan kanskje være aktuelt om noen år, sier Limpin.

  Den nye stemplingsuret

  Thomas Vikanes i Posten Bring er positiv til mulighetene som kan ligge i en firedagers-uke, men ser det er mange hensyn som må overveies for å kunne teste ut det i praksis

  – Jeg tror de ansatte er opptatt av å kunne ta helt fri. Erfaring fra en tidligere arbeidsgiver, der vi hadde stemplingsur, viste seg å være et godt verktøy for å skape klare skiller mellom jobb og fritid. I utgangspunktet tenkte alle at det var noe arbeidsgiverne ønsket seg, men så viste det seg at det var en ordning som var valgt å ha av arbeidstakerne. De kunne dokumentere hvor mye de jobbet, og ta helt fri. Jeg har også stor forståelse for at det kan være attraktivt med en firedagersuke-løsning, for å få tydeligere skiller mellom arbeid og fritid, sier Vikanes.

  De unge vil møtes

  Head of Workspace Innovation & Digitalization i DNB, Kenneth Bull, forteller at hos DNB bygges bedriftskulturen i størst grad når medarbeidere møtes fysisk. Firedagersuke har ikke vært et tema på kontoret. 

  – Vi ser at de yngste helst ønsker å være på kontoret hver dag. Når du kommer inn i arbeidslivet så er det viktig å lære og bli en del av kulturen. DNB tilbyr en aktiv kulturbygging gjennom organisering av sosiale arrangementer, teambyggingsaktiviteter og fellesmøter. Med dette som utgangspunkt, ser jeg ikke helt for meg at en firedagersuke vil fungere i DNB med det første, sier han. 

  Om firedagersuken er på full fart inn i det norske arbeidslivet eller ikke er en av mange faktorer det blir spennende å følge med på fremover. Dette er noe som virksomhetene må ta høyde for når de planlegger sine fysiske kontorer. 

  Det viktigste er at virksomhetene har et bevisst forhold til hvilken rolle de ønsker at kontoret skal ha, og om de ønsker at det skal være mulig for hele organisasjonen å samles på kontoret en eller flere dager i uken, eller om det er ok at noen til enhver tid jobber hjemme. Vi ser at de ulike aldersgruppene stiller ulike krav til kontoret, så her er det mange hensyn å ta. Mitt beste råd er at organisasjonen finner løsninger som både ivaretar de ansatte og bedriftens behov på en balansert måte. En inkluderende beslutningsprosess er viktig for nødvendig forståelse og aksept for strategien i hele organisasjonen, sier Hope i Entra. 

Kvantitative data

Her finner du datapunktene anvendt i rapporten fordelt på tematikk. Disse dataene er innhentet av Norstat på oppdrag fra Entra & Epicenter via Opinion.

 • Har motivasjon bak bytte av jobb endret seg de siste årene?

   

  Spørsmål: Tenk tilbake til sist gang du byttet jobb, hva var de viktigste årsakene til jobbytte?

  Segment: Har hatt flere jobber siden endt skolegang. 

  Byttet jobb sist: Mindre enn 1 år
  Byttet jobb sist: 1-3 år
  Byttet jobb sist: 3-10 år

  Ønske om høyere lønn eller bedre betingelser

  51%
  44%
  35%

  Dårlig arbeidsmiljø

  24%
  17%
  11%

  Bedre balanse mellom jobb og fritid

  29%
  16%
  17%

  Misnøye med ledelsen/-kulturen

  35%
  33%
  25%

  Ønsket en jobb som bedre reflekterer mine verdier eller lidenskaper

  22%
  18%
  14%

  Ønske om nye utfordringer

  49%
  46%
  43%

  Naturlig del av min jobbkarriere

  37%
  26%
  33%

  Jeg mistet min forrige jobb

  8%
  8%
  12%

  Ønske om en mer sentral kontorlokasjon

  6%
  10%
  8%

  Kontorlokalene / fasilitetene innfridde ikke forventningene mine

  2%
  4%
  0%

  Bekymret for å miste jobben

  4%
  3%
  6%

  Ønske om mer frihet til å velge når og hvor jeg jobber

  11%
  6%
  10%
  Rundt halvparten av de som ser for seg å bytte jobb neste to år svarer det er for å bedre lønn eller andre betingelser.

  Spørsmål:
  Du svarte at du ser for deg å jobbe mindre enn 2 år for nåværende arbeidsgiver, hva er årsaken bak?

  Segment: Ser for seg jobbe mindre enn to år hos nåværende arbeidsgiver

  Ønske om høyere lønn eller bedre betingelser53%
  Ønske om nye utfordringer44%
  Naturlig del av min jobbkarriere37%
  Misnøye med ledelsen/-kulturen27%
  Ønsker en jobb som bedre reflekterer mine verdier eller lidenskaper18%
  Bedre balanse mellom jobb og fritid18%
  Ønske om mer frihet til å velge når og hvor jeg jobber13%
  Dårlig arbeidsmiljø12%
  Ønske om en mer sentral kontorlokasjon9%
  Kontorlokalene / fasilitetene innfridde ikke forventningene mine4%
  Bekymret for å miste jobben4%
  Viktigste faktorer i en ansettelsesprosess rangert – 
Lønn og arbeidsmiljø trumfer alle aldersgrupper.

  Spørsmål:
  Hvilke av følgende faktorer vil være viktige for deg i en ansettelsesprosess?

  Her har respondentene først fått velge fem faktorer, deretter rangere de sine topp tre. Tallene representerer vekting av svarene basert på valgene respondentene har tatt.

  Alder 25-29

  Lønn
  2.8
  Arbeidsmiljø og kultur
  2.0
  Karrieremuligheter
  1.2
  Fleksibilitet i arbeidstid og sted
  1.1
  Stabilitet og jobbsikkerhet
  1.0
  Beliggenhet og nærhet til kollektivknutepunkt
  0.7
  Muligheter for kompetanseheving
  0.7
  Virksomhetens verdigrunnlag
  0.3
  Virksomhetens omdømme
  0.2
  Kont. utforming og en tilpasset arbeidsplass
  0.1
  Virksomhetens bærekraftsmål
  0.1
  Gode servicetilbud i og rundt kontorbygget
  0.0

  Alder 30-39

  Lønn
  2.7
  Arbeidsmiljø og kultur
  2.0
  Fleksibilitet i arbeidstid og sted
  1.4
  Stabilitet og jobbsikkerhet
  1.1
  Karrieremuligheter
  1.0
  Muligheter for kompetanseheving
  0.8
  Beliggenhet og nærhet til kollektivknutepunkt
  0.5
  Virksomhetens verdigrunnlag
  0.2
  Virksomhetens omdømme
  0.2
  Kont. utforming og en tilpasset arbeidsplass
  0.2
  Virksomhetens bærekraftsmål
  0.1
  Gode servicetilbud i og rundt kontorbygget
  0.0

  Alder 40-49

  Lønn
  2.8
  Arbeidsmiljø og kultur
  2.0
  Fleksibilitet i arbeidstid og sted
  1.7
  Stabilitet og jobbsikkerhet
  1.2
  Beliggenhet og nærhet til kollektivknutepunkt
  0.7
  Muligheter for kompetanseheving
  0.6
  Karrieremuligheter
  0.5
  Virksomhetens verdigrunnlag
  0.4
  Virksomhetens omdømme
  0.3
  Kont. utforming og en tilpasset arbeidsplass
  0.1
  Virksomhetens bærekraftsmål
  0.1
  Gode servicetilbud i og rundt kontorbygget
  0.0

  Alder 50-65

  Lønn
  2.7
  Arbeidsmiljø og kultur
  1.7
  Fleksibilitet i arbeidstid og sted
  1.6
  Stabilitet og jobbsikkerhet
  1.3
  Beliggenhet og nærhet til kollektivknutepunkt
  0.7
  Virksomhetens verdigrunnlag
  0.5
  Virksomhetens omdømme
  0.4
  Muligheter for kompetanseheving
  0.4
  Karrieremuligheter
  0.4
  Kont. utforming og en tilpasset arbeidsplass
  0.2
  Gode servicetilbud i og rundt kontorbygget
  0.1
  Virksomhetens bærekraftsmål
  0.1
  De yngste bytter fleksibilitet mot firedagers uke
  Spørsmål: Dersom du kunne velge mellom alternativ 1 og 2, hvilken ville du foretrukket?
  Jobbe 4 dager i uken med fortsatt 100 % lønn, men med fast oppmøte på kontoret hver dag i kjernetiden 09.00 - 16.00
  Jobbe 5 dager i uken med mulighet for hjemmekontor når du ønsker.

  25-29 år

  72%
  25%

  30-39 år

  61%
  34%

  40-49 år

  55%
  39%

  50-65 år

  42%
  52%
 • Uklare signaler om hjemmekontor – Hvordan håndtere det?
  Spørsmål: Hvor enig er du i følgende utsagn?

  Diagrammene under viser hvor mange som er enige i utsagnene oppgitt under.

  67%
  Det blir kjedeligere på kontoret dersom flere av mine kollegaer jobber hjemmefra
  53%
  Jeg ville vurdert å bytte arbeidsplass dersom arbeidsplassen min nå ville tilby mindre fleksibilitet i arbeidstid og sted enn dagens løsning
  32%
  Jeg skulle ønske at min virksomhet oppfordret flere ansatte til å komme inn på kontoret flere dager i uken
  Samarbeid og kultur trekker ned, fleksibilitet og forenklet hverdag trekker opp.
  Spørsmål: Hvilke av følgende negative/positive påstander om fleksible hjemmekontorløsninger er du mest enig i?
  Negative påstander
  Gjør at jeg føler meg mindre tilknyttet arbeidsplassen og kollegene44%
  Gjør det vanskeligere å samarbeide på tvers av team35%
  Har negativ innvirkning på vår kultur på jobb28%
  Ingen av disse25%
  Gjør at jeg har et dårligere forhold til kollegene mine23%
  Dårligere tilgang på utstyr som er avgjørende for å gjøre en god jobb19%
  Gjør at produktiviteten blir lavere13%
  Gjør meg mindre kreativ og innovativ8%
  Vet ikke2%
  Positive påstander
  Slipper reisevei71%
  Kan styre min egen hverdag i større grad58%
  Hverdagen går lettere opp51%
  Lettere å fokusere på arbeidsoppgavene42%
  Gjør at produktiviteten blir høyere26%
  Foretrekker å samarbeide digitalt3%
  Ingen av disse3%
  Bedre tilgang på utstyr som er avgjørende for å gjøre en god jobb2%
  Vet ikke1%
  Verdien av å være på kontoret sett i sammenheng med kompetanseheving
  Spørsmål: Hvor enig er du i følgende påstander?
  Uenig
  Enig

  Jeg tilbys tilstrekkelig med ressurser og støtte for faglig utvikling og kompetanseheving når jeg jobber hjemmefra

  23%
  42%

  Jeg tilbys tilstrekkelig med ressurser og støtte for faglig utvikling og kompetanseheving når jeg er på kontoret

  19%
  54%

  Jeg har mulighet til å observere, sparre med og lære av kompetente kollegaer når jeg er på kontoret

  10%
  72%
  Nær to av tre har ukentlig hjemmekontor – Over halvparten får ikke bestemme hjemmekontor selv
  Spørsmål: Omtrent hvor mange dager i løpet av en vanlig arbeidsuke jobber du hjemmefra?
  0 av 5 dager36%
  1 av 5 dager29%
  2 av 5 dager21%
  3 av 5 dager8%
  4 av 5 dager3%
  5 av 5 dager3%
  Spørsmål: Bestemmer du selv hvor mange og hvilke dager i uken du eventuelt jobber hjemmefra, eller er det arbeidsgiver som bestemmer?
  Jeg bestemmer både hvilke dager og hvor mange dager46%
  Jeg bestemmer hvilke dager men ikke hvor mange dager32%
  Arbeidsgiver bestemmer hvilke dager jeg kan jobbe hjemmefra men ikke antall dager5%
  Arbeidsgiver bestemmer både når og hvor mange dager jeg kan jobbe hjemmefra18%
  Under setter vi selvbestemmelse opp mot hvor fornøyde respondentene er med sin arbeidssituasjon.
  Misfornøyd med arbeidssituasjon
  Fornøyd med arbeidssituasjon

  Arbeidstaker bestemmer

  49%
  37%

  Bestemmer delvis

  38%
  35%

  Arbeidsgiver bestemmer

  13%
  28%
  Nær halvparten av virksomhetene har innført obligatorisk kontortid siste år
  Spørsmål: Er det innført obligatorisk kontortid i din virksomhet i løpet av de siste 12 månedene?
  Ja alle dager8%
  Ja delvis38%
  Nei men det har blitt gjort tidligere9%
  Nei men det er snakk om det5%
  Nei39%
  Spørsmål: Hva var grunnen til innføring av obligatorisk kontortid?

  Segment: Arbeidsgiver har innført obligatorisk kontortid delvis eller alle dager de siste 12 månedene.

  For å bygge kultur og skape et godt arbeidsmiljø63%
  For å ha mer kontroll og oversikt over ansatte25%
  Vanskeligere med kompetanseheving på hjemmekontor11%
  Mindre effektivitet med hjemmekontor10%
  På grunn av dårligere resultater1%
  Annet vennligst skriv:12%
  Vet ikke / husker ikke14%
  Spørsmål: I hvilken grad føler du at den obligatoriske kontortiden blir fulgt av de ansatte i virksomheten?

  Segment: Arbeidsgiver har innført obligatorisk kontortid delvis eller alle dager de siste 12 månedene.

  1 I svært liten grad4%
  212%
  321%
  433%
  5 I svart stor grad25%
  Vet ikke5%
  Obligatorisk kontortid innføres for å bedre arbeidsmiljø – Men effekten er foreløpig uklar.
  Under setter vi obligatorisk innført oppmøte på kontoret opp mot hvor godt respondentene opplever sitt arbeidsmiljø.

  Spørsmål om arbeidsmiljø er formulert som påstander på begge sider av en 5-punktskala hvor 1+2 på skalaen viser til et dårlig arbeidsmiljø og 4+5 viser til et godt arbeidsmiljø.

  Dårlig arbeidsmiljø (1+2)
  3
  Godt arbeidsmiljø (4+5)
  Vet ikke/Ikke relevant

  Ja, alle dager

  Ja, delvis + Nei, men det har blitt gjort tidligere

  Nei, men det er snakk om det + Nei

  Kun et mindretall mener virksomheten lykkes med å synliggjøre verdien av å være på kontoret.
  Spørsmål: Hvor enig er du i følgende påstand: «Virksomheten er gode på å synliggjøre verdien av å være fysisk til stede på kontoret»
  5 Svært enig10%
  427%
  330%
  217%
  1 Svært uenig9%
  Vet ikke7%
  Spørsmål: Hvilke eventuelle hovedargumenter bruker virksomheten for å forklare nødvendigheten av å være fysisk til stede på kontoret?
 • Sosial bærekraft er viktig – Arbeidsplasser som innfrir holder lenger på ansatte

  Under setter vi anslått tid respondentene ser for seg å bli hos arbeidsgiver opp mot påstander om arbeidsplassen de er enige i.

  Ser for seg å jobbe hos nåværende arbeidsgiver

  Mindre enn 1 år
  1-2 år
  Mer enn 3 år

  I vår virksomhet er fysiske møter foretrukket

  47%
  45%
  41%

  Vår virksomhet prioriterer kompetanseutvikling

  30%
  44%
  56%

  Vi er en virksomhet i rask vekst

  23%
  36%
  32%

  Vi har svært lav takt på utskifting av ansatte

  27%
  34%
  46%

  Vi har et svært godt arbeidsmiljø

  48%
  55%
  76%

  Vi har en flat organisasjonsstruktur

  17%
  25%
  35%

  Det er svært enkelt å rekruttere riktig personale til vår virksomhet

  24%
  34%
  42%

  Vår virksomhet engasjerer seg aktivt i lokalsamfunnet gjennom frivillighet

  13%
  19%
  20%

  Vår virksomhet har tydelige mål for bærekraft

  37%
  40%
  50%

  Min arbeidsgiver gjør svært mye for å bidra positivt på miljø/bærekraft

  22%
  30%
  48%

  Vårt kontor er svært bærekraftig

  23%
  25%
  35%

  Jeg opplever min virksomhet som genuint opptatt av bærekraft

  20%
  32%
  45%
  Sosial bærekraft er viktig – Arbeidsplasser som innfrir har mer fornøyde ansatte
  Under setter vi fornøydhet med arbeidssituasjon opp mot påstander om arbeidsplassen de er enige i.
  Misfornøyd med arbeidssituasjonen
  Fornøyd med arbeidssituasjonen

  I vår virksomhet er fysiske møter foretrukket

  45%
  43%

  Vår virksomhet prioriterer kompetanseutvikling

  13%
  63%

  Vi er en virksomhet i rask vekst

  19%
  37%

  Vi har svært lav takt på utskifting av ansatte

  31%
  48%

  Vi har et svært godt arbeidsmiljø

  17%
  85%

  Vi har en flat organisasjonsstruktur

  10%
  40%

  Vårt kontor er svært bærekraftig

  20%
  35%

  Jeg opplever min virksomhet som genuint opptatt av bærekraft

  13%
  48%

  Det er svært enkelt å rekruttere riktig personale til vår virksomhet

  20%
  47%

  Vår virksomhet engasjerer seg aktivt i lokalsamfunnet gjennom frivillighet

  10%
  23%

  Vår virksomhet har tydelige mål for bærekraft

  28%
  53%

  Min arbeidsgiver gjør svært mye for å bidra positivt på miljø/bærekraft

  15%
  50%
  Sosial bærekraft er viktig, men rangerer under hygienefaktorene
  Spørsmål: Hvilke av følgende faktorer vil være viktige for deg i en ansettelsesprosess?
  Under setter vi tid respondentene ser for seg å jobbe hos nåværende arbeidsgiver opp mot hvilke faktorer som er viktige i en ansettelsesprosess.

  Her har respondentene først fått velge fem faktorer, deretter rangere de sine topp tre. Tallene representerer vekting av svarene basert på valgene respondentene har tatt.

  Ser for seg å jobbe hos nåværende arbeidsgiver:
  Mindre enn 1 år

  Lønn
  2.9
  Arbeidsmiljø og kultur
  1.9
  Fleksibilitet i arbeidstid og sted
  1.5
  Karrieremuligheter
  0.9
  Muligheter for kompetanseheving
  0.8
  Stabilitet og jobbsikkerhet
  0.8
  Beliggenhet og nærhet til kollektivknutepunkt
  0.6
  Virksomhetens verdigrunnlag
  0.4
  Virksomhetens omdømme
  0.2
  Kont. utforming og en tilpasset arbeidsplass
  0.2
  Virksomhetens bærekraftsmål
  0.1
  Gode servicetilbud i og rundt kontorbygget
  0.0

  Ser for seg å jobbe hos nåværende arbeidsgiver:
  1-2 år

  Lønn
  2.8
  Arbeidsmiljø og kultur
  1.9
  Fleksibilitet i arbeidstid og sted
  1.4
  Karrieremuligheter
  1.0
  Stabilitet og jobbsikkerhet
  0.9
  Muligheter for kompetanseheving
  0.7
  Beliggenhet og nærhet til kollektivknutepunkt
  0.6
  Virksomhetens verdigrunnlag
  0.3
  Virksomhetens omdømme
  0.3
  Kont. utforming og en tilpasset arbeidsplass
  0.1
  Gode servicetilbud i og rundt kontorbygget
  0.1
  Virksomhetens bærekraftsmål
  0.0

  Ser for seg å jobbe hos nåværende arbeidsgiver:
  Mer enn 3 år

  Lønn
  2.7
  Arbeidsmiljø og kultur
  1.9
  Fleksibilitet i arbeidstid og sted
  1.5
  Stabilitet og jobbsikkerhet
  1.3
  Beliggenhet og nærhet til kollektivknutepunkt
  0.7
  Karrieremuligheter
  0.6
  Muligheter for kompetanseheving
  0.6
  Virksomhetens verdigrunnlag
  0.4
  Virksomhetens omdømme
  0.3
  Kont. utforming og en tilpasset arbeidsplass
  0.1
  Virksomhetens bærekraftsmål
  0.1
  Gode servicetilbud i og rundt kontorbygget
  0.1
  Under setter vi fornøydhet med arbeidssituasjon opp mot hvilke faktorer som er viktige i en ansettelsesprosess. 

  Misfornøyd med arbeidssituasjonen

  Lønn
  2.9
  Arbeidsmiljø og kultur
  1.8
  Fleksibilitet i arbeidstid og sted
  1.5
  Stabilitet og jobbsikkerhet
  1.1
  Karrieremuligheter
  0.8
  Muligheter for kompetanseheving
  0.7
  Beliggenhet og nærhet til kollektivknutepunkt
  0.6
  Kont. utforming og en tilpasset arbeidsplass
  0.3
  Virksomhetens omdømme
  0.2
  Virksomhetens verdigrunnlag
  0.2
  Gode servicetilbud i og rundt kontorbygget
  0.1
  Virksomhetens bærekraftsmål
  0.0

  Fornøyd med arbeidssituasjonen

  Lønn
  2.7
  Arbeidsmiljø og kultur
  2.0
  Fleksibilitet i arbeidstid og sted
  1.4
  Stabilitet og jobbsikkerhet
  1.2
  Karrieremuligheter
  0.7
  Beliggenhet og nærhet til kollektivknutepunkt
  0.6
  Muligheter for kompetanseheving
  0.6
  Virksomhetens verdigrunnlag
  0.4
  Virksomhetens omdømme
  0.3
  Kont. utforming og en tilpasset arbeidsplass
  0.1
  Virksomhetens bærekraftsmål
  0.1
  Gode servicetilbud i og rundt kontorbygget
  0.1
 • Hele utvalgets sammensetning

  51/49

  Alder

  25-34 år
  35-45 år
  46-65 år

  Sektor

  Privat
  Offentlig

  Utdanning

  Mastergrad eller høyere
  Bachelorgrad
  Fagskole, fagbrev/svennebrev , 1-2 årig utd. etter VGS
  Folkeskole/grunnskole + VGS

  Bransje

  IT17%
  Off.Tjenester / Forvaltning15%
  Administrasjon / Personal13%
  Økonomi / Regnskap / Finans11%
  Ingeniøryrker7%
  Markedsføring / PR / Markedsanalyse5%
  Helse / Omsorg4%
  Media / Informasjon4%
  Interesseorganisasjoner4%
  Salg4%
  Forskning / Utvikling3%
  Konsulenter / Frilans3%
  Utdanning / Undervisning3%
  Annet6%
  Alderssegmenter i arbeidslivet
  Her har vi sett nærmere på forskjeller mellom alderssegmenter:
  De yngste (inntil 34 år)

  De yngste ser på seg selv som mer attraktive og stiller generelt høyere krav til arbeidsgiver enn øvrige aldersgrupper.

  BAKGRUNN

  0
  av utvalget

  41/59

  SEKTOR

  Privat
  Offentlig
  0
  Jobber i IT
  0
  Jobber i Økonomi / Regnskap / Finans
  Mellomste (35-45 år)

  Den mellomste aldersgruppen (småbarnsforeldrene) er generelt litt mer misfornøyde enn øvrige alderssegmenter.

  BAKGRUNN

  0
  av utvalget

  49/51

  SEKTOR

  Privat
  Offentlig
  0
  Jobber i Off. tjeneste og forvaltning
  0
  Jobber i IT
  Eldste (46-65 år)

  Den eldste aldersgruppen føler seg minst attraktive på arbeidsmarkedet og er mest skeptiske til firedagersuken.

  BAKGRUNN

  0
  av utvalget

  56/44

  SEKTOR

  Privat
  Offentlig
  0
  Jobber i Off. tjeneste og forvaltning
  0
  Jobber i Administrasjon / Personal
  Alderssegmenter om arbeidsplassen
  De yngste (inntil 34 år)
  0
  Foretrekker firedagersuke med 100 % obligatorisk oppmøte på kontoret
  0
  Mener kontoret er veldig godt tilpasset egne arbeidsoppgaver og behov
  Mellomste (35-45 år)
  0
  Foretrekker firedagersuke med 100 % obligatorisk oppmøte på kontoret
  0
  Mener kontoret er veldig godt tilpasset egne arbeidsoppgaver og behov
  Eldste (46-65 år)
  0
  Foretrekker firedagersuke med 100 % obligatorisk oppmøte på kontoret
  0
  Mener kontoret er veldig godt tilpasset egne arbeidsoppgaver og behov
  Det er ulikheter mellom alderssegmentene.
  Her har vi sett nærmere på påstander om arbeidsplassen de ulike alderssegmentene sier seg enige i.
  De yngste (inntil 34 år)
  Mellomste (35-45 år)
  De eldste (46-65 år)

  Sentrumsnære kollektivknutepunkter

  84%
  74%
  69%

  Bytte arbeidsplass ved feil verdier

  77%
  64%
  65%

  Godt arbeidsmiljø

  68%
  63%
  68%

  Attraktiv på arbeidsmarkedet

  70%
  60%
  43%

  Følelsen av kollektivisme

  57%
  53%
  48%

  Troen på at obligatorisk kontortid blir fulgt

  59%
  53%
  60%

  Tilbys tilstrekkelig med ressurser på kontoret

  55%
  48%
  57%

  Kan stille tydelige krav

  55%
  44%
  54%

  Arbeidsgiver prioriterer kompetanseheving

  55%
  40%
  51%

  Arbeidsgiver er opptatt av psykisk helse

  50%
  40%
  43%

  Lav churn i selskapet

  36%
  36%
  48%

  Tilbys tilstrekkelig med ressurser på hjemmekontor

  43%
  37%
  43%

  Arbeidsgiver er genuint opptatt av bærekraft

  37%
  33%
  43%

  Skulle ønske arbeidsgiver oppfordret mer til å komme oftere på kontoret

  31%
  26%
  37%
  Hjemmekontorsegmenter i arbeidslivet
  Her ser vi nærmere på forskjellene mellom respondentene baser på hvor mye eller lite de jobber hjemmefra i løpet av en gjennomsnittlig uke.
  5 av 5 dager på kontoret

  De som aldri har hjemmekontor får i mindre grad bestemme selv, men virksomheten er gode til å synliggjøre verdien av kontoret.

  BAKGRUNN

  0
  av utvalget

  51/49

  0
  Gjennomsnittsalder

  SEKTOR

  Privat
  Offentlig
  0
  Jobber i Administrasjon / Personal
  0
  Jobber i Off. tjeneste og forvaltning
  1-2 dager hjemme

  De som har ukentlig hjemmekontor 1-2 dager er den største gruppen som omfatter halvparten av befolkningen.

  BAKGRUNN

  0
  av utvalget

  47/53

  0
  Gjennomsnittsalder

  SEKTOR

  Privat
  Offentlig
  0
  Jobber i Off. tjeneste og forvaltning
  0
  Jobber i IT
  3-5 dager hjemme

  De som oftest har hjemmekontor er størst andel private, de mener virksomheten er dårligere til å synligjøre verdien av kontoret.

  BAKGRUNN

  0
  av utvalget

  51/49

  0
  Gjennomsnittsalder

  SEKTOR

  Privat
  Offentlig
  0
  Jobber i IT
  0
  Jobber i Off. tjeneste og forvaltning
  Hjemmekontorsegmenter om arbeidslivet
  5 av 5 dager på kontoret
  0
  Bestemmer selv hjemmekontor
  0
  Har innført obligatorisk kontortid alle dager
  0
  Foretrekker firedagersuke med 100 % obligatorisk oppmøte på kontoret
  0
  Er svært enige i at virksomheten har en strategi for å beholde kompetanse istedenfor utskiftning
  1-2 dager hjemme
  0
  Bestemmer selv hjemmekontor
  0
  Har innført obligatorisk kontortid alle dager
  0
  Foretrekker firedagersuke med 100 % obligatorisk oppmøte på kontoret
  0
  Er svært enige i at virksomheten har en strategi for å beholde kompetanse istedenfor utskiftning
  3-5 dager hjemme
  0
  Bestemmer selv hjemmekontor
  0
  Har innført obligatorisk kontortid alle dager
  0
  Foretrekker firedagersuke med 100 % obligatorisk oppmøte på kontoret
  0
  Er svært enige i at virksomheten har en strategi for å beholde kompetanse istedenfor utskiftning
  Det er ulikheter mellom hjemmekontorsegmentene.
  Her har vi sett nærmere på påstander om arbeidsplassen de ulike hjemmekontorsegmentene sier seg enige i.

  Resultatene er her presentert som Net Score: Andelen enige *minus* andelen uenige

  5 av 5 dager på kontoret
  1-2 dager hjemme
  3-5 dager hjemme

Hva skal til for å nå den optimale maktbalansen?

I denne rapporten har vi gjennom undersøkelsesarbeidet med kontorarbeidere og samtaler med ulike organisasjoner belyst hvordan maktbalansen i arbeidslivet er i endring. Vi har sett på hvordan faktorer som fleksibilitet, kultur, generasjonsforskjeller, og mange unges drøm om en firedagers arbeidsuke påvirker både arbeidstakere og arbeidsgivere. De ansatte sitter nå i større grad i førersetet, og organisasjoner må være proaktive for å tiltrekke seg og beholde de beste talentene.
 • Hva skal til for å nå den optimale maktbalansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker? Det finnes ikke en fasit på hvordan hver enkelt organisasjon skal håndtere endringene og utfordringene vi står overfor. Likevel mener vi det er noen helt konkrete vurderinger organisasjoner bør gjøre seg for å navigere dette landskapet fremover.


  Finn balansen mellom fleksibilitet og kulturbygging

  Sørg for å skape en arbeidsplass strategi som kombinerer fleksibilitet med viktigheten av fysisk tilstedeværelse. For mange ansatte er hjemmekontor en stor fordel, ikke minst for å få hverdagslogistikken til å gå opp. For organisasjonen er det nødvendig å bygge en sterk kultur og samhold, og dette skjer som oftest best gjennom fysisk tilstedeværelse. Vær åpen og kommuniser tydelig hvorfor valgene du har tatt er viktige og riktige for både de ansatte og for organisasjonen.


  Sett psykisk helse og arbeidsmiljø på agendaen

  Arbeidstakere, spesielt de unge, setter stadig høyere krav til arbeidsplassen når det gjelder støtte til psykisk helse og et godt arbeidsmiljø. Invester i kompetanseutvikling og frem god psykisk helse på arbeidsplassen. Jobb sammen med de ansatte for å skape en arbeidskultur som fremmer åpenhet, støtte og samarbeid. Sørg for å skape sosiale arenaer og aktiviteter for å styrke samholdet og tilfredsheten blant de ansatte. Da holder du på dem lengre.


  Involver de ansatte i diskusjonen

  Selv om firedagers arbeidsuke sannsynligvis ikke står på trappene for oss alle helt enda, er det viktig å følge med på trender og eksperimenter i arbeidslivet – og lytte til  din egen organisasjon. Involver de ansatte i diskusjonen om eventuelle endringer i arbeidspolitikken og vær åpen for tilbakemeldinger. Å skape en inkluderende beslutningsprosess kan bidra til å sikre at endringene som gjøres, er akseptable og bærekraftige på lang sikt. 

  Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom Entra og Epicenter. Har du spørsmål til innholdet i rapporten? Ta kontakt med Maria Hope i Entra, eller Mathias Willumsen i Epicenter.